Bemutatkozunk

Óvodánk – bár egyetlen intézmény – két épületben foglal helyet: a Virág árok 8. illetve a Virág árok 15. szám alatt; így csupán néhány lépés választja el őket egymástól.

Intézményünk a második kerület szívében, a Törökvész és a Pasarét határán, zöldövezetben található, melynek gazdag növény- és állatvilága elősegíti a környezettudatos nevelőmunkát.

A Virág árok 8. Ovi épülete  A Virág árok 15. Ovi épülete

 

Udvarunkon az egyedi tervezésű, magas minőségű, fából készült játékszerek mellett az önkormányzati, illetve szülői támogatásból megvalósult, új, műfüves focipályák biztosítják a gyermekek mozgásgazdag életmódját.

Az újszerű, ám patináját őrző óvodaépület három, illetve négy, gazdagon felszerelt, otthonos, világos, barátságos csoportszobával működik, valamint egy-egy tornateremmel rendelkezik.

Óvodánkban biztosított a napi háromszori, változatos étkeztetés, melyet a szülők jóvoltából naponta, gyümölcsfogyasztással egészítünk ki.

Nevelő tevékenységünk elsődleges célja a szabad játék lehetőségének megteremtése, melyen keresztül a gyermekek önállóan, s ez által örömmel bontakoztathatják ki saját elképzeléseiket, kreatív ötleteiket.

Csoportszoba a Virág árok 8. Oviban  Csoportszoba a Virág árok 15. Oviban

 

Környezeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk a gyermekek közvetlen tapasztalat- és élményszerzésére. Ennek érdekében sok helyszíni foglalkozást, kirándulást szervezünk. Továbbá rendszeresek a színház-, koncert- és múzeumlátogatások is.

Alaptevékenységeink között kiemelt helyen szerepel a kultúra, a hagyományok ápolása és az ünnepek megtartása, melyeknél elsősorban nem a szereplésre, hanem az értékközvetítésre, az élmények közös átélésére helyezzük a hangsúlyt.

Valljuk, hogy az óvodai nevelés nem helyettesíti, hanem kiegészíti a családi nevelést, ezért különösen büszkék vagyunk az óvoda és a családok között fennálló harmonikus kapcsolatra.

Különleges jelentőséggel bír számunkra a „Zöld Óvoda” , valamint az "Örökös Zöld Óvoda" címek elnyerése, mely a gyermekek, a szülők és az óvodapedagógusok hatékony együttműködését hirdeti a környezetért, valamint a környezettudatos életvitelért való, felelős és tevőleges életszemlélet kialakításáért.

Az intézmény működését alapítvány is segíti, melyet a szülők támogatnak.

Programunk fontos eleme a gyermeket körülvevő, a környezet jelzéseire reagáló, kommunikáló környezet. A pedagógusok mellett az óvoda minden dolgozójának példamutató szerepe van az anyanyelvi kommunikációs nevelésben. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskor érzelmek vezérelte időszakában a pozitív minta a gyermek legfőbb nevelője. Az érzelmi biztonság megteremtése, a modellértékű beszéd, a hiteles kommunikáció, valamint az értő figyelem és a beszédre inspiráló környezet alapfeltétele az anyanyelvi nevelésnek.

 A mese, a vers, és a mondóka a nyelvtanilag helyes mondatok formálására, a tiszta kiejtésre, a kifejező előadásmódra nevel, valamint gazdagítja a gyermekek szókincsét. A gyermekek életkori fejlettségét figyelembe vevő, a mindennapjaikat átszövő érdekes anyanyelvi játékok is ezt a célt támogatják.

A Virágárok 15-ben, intézményünkben lehetőség van hallás- és beszédfogyatékos gyermekek elhelyezésére is. Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak; munkánkat felkészült szakemberek (logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, szurdopedagógus) segítik.

Nevelőtestületünk jól képzett, tapasztalt, elkötelezett és lelkes, ugyanakkor színes egyéniségű óvodapedagógusokból áll. Belső igény a rendszeres tapasztalatcsere, az egymással és a szülőkkel, való együttműködés, valamint a megújulásra, és a szakmai fejlődésre törekvés. Ennek bizonyítéka, a 2010-ben elnyert „Európai Kiválóság” elismerés.

Hisszük, hogy az óvoda falai között megvalósuló értékalapú nevelés tevőlegesen hozzájárul a gyermekek további fejlődéséhez annak érdekében, hogy a jövő társadalmát egészséges, építő, haladást elősegítő személyiségek alkossák. Ehhez pedig nevelőtestületünk tagjainak lelkiismeretes munkájára, gyermekközpontú világlátásra, valamint a gyermekek szüleinek és a pedagógusok közötti összhangra, szeretetteljes és családias légkörre van szükség.

Óvodánkban mi mindig ilyen légkör kialakítására törekedtünk, törekszünk ma is, és tesszük ezt a
jövőben is.

Képek a Virág árok 8. Ovi épületéről, kertjéről és a csoportszobákról

Képek a Virág árok 15. Ovi épületéről, kertjéről és a csoportszobákról